Milieu

Wij hechten veel waarde aan de thema’s klimaatverandering, water en mariene bronnen, biodiversiteit en materiaalverbruik en circulaire economie.

Bekijk hier de actuele cijfers

 

Klimaatverandering

Conform de EED energie-auditplicht laten wij elke vier jaar een audit uitvoeren. In maart 2021 is ons EED rapport ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, waarna de Rijksdienst het rapport heeft aangemerkt als energie-auditverslag. De conclusie en aanbevelingen uit de audit zijn meegenomen in onze ombouwplannen. 

CO2-reductie
Onze doelstelling dwingt ons voortdurend om met lef en verstand innovatief te zijn, waarbij we zoeken naar een balans tussen ecologisch en economisch rendement. Om onze inspanningen inzichtelijk te maken berekenen wij de CO2-uitstoot van onze activiteiten. Om deze te relateren aan de ontwikkeling van ons bedrijf en om over meerdere jaren een reëel beeld te kunnen laten zien, richten wij ons op de CO2-uitstoot in relatie tot onze omzet.

Verduurzaming transport
Wij experimenteren al enkele jaren met verschillende elektrische voertuigen om in de praktijk te ontdekken welk type het meest geschikt is voor distributie naar de horeca in een stedelijke omgeving. Van kleine bestelauto en klassieke vrachtauto tot een geavanceerde wegtrein voor de binnenstad. Met de start van Sligro Food Group Transport in 2023 konden wij een versnelling op de verduurzaming van transport in gang zetten. De levering van 25 nieuwe, volledig elektrische Renault vrachtauto’s leverde daaraan een grote bijdrage. Deze vrachtwagens zijn specifiek gebouwd en samengesteld voor geconditioneerde leveringen aan horecabedrijven en bedrijfscateraars. Met daarbij veel aandacht voor de ergonomie en veiligheid van de chauffeur en zijn omgeving. In 2024 worden nog eens 25 elektrische vrachtwagens geleverd, deze keer van Mercedes, zodat we met meerdere merken praktijkervaring opdoen. Deze vrachtwagens rijden naar Sligroklanten binnen de Ring van Amsterdam. Samen met de nu al aanwezige elektrische vrachtwagens kan de hoofdstad dan volledig elektrisch door Sligro beleverd worden vanuit onze bezorgservicelocatie Amsterdam, aan de rand van de stad. Op die locatie is in 2023 een geheel nieuwe laadinfrastructuur aangelegd, noodzakelijk om alle elektrische vrachtwagens te kunnen opladen. Daarmee is Sligro klaar voor de ambitieuze plannen van de stad Amsterdam waar vanaf 2025 uitstootvrije zones gelden voor onder andere nieuwe vrachtauto’s.

Ecologisch duurzame activiteiten volgens de EU-taxonomie 
In 2020 is de EU-taxonomieverordening in werking getreden. De taxonomieverordening beoogt ‘duurzame financiering en beleggingen’ te stimuleren en het inzicht daarover te vergroten. De EU-taxonomie bevat activiteiten die ecologisch duurzaam (‘groen’) zijn en waarover jaarlijkse rapportage verplicht is.

Zes milieudoelstellingen EU-taxonomie:

  1. Klimaatmitigatie
  2. Klimaatadaptatie
  3. Duurzaam gebruik en de bescherming van water en mariene hulpbronnen
  4. Transitie naar een circulaire economie
  5. Preventie en bestrijding van verontreiniging
  6. Bescherming en herstel van biodiversiteit en ecosystemen

De EU heeft in 2021 de eerste twee gedelegeerde verordeningen voor klimaatmitigatie en klimaatadaptatie aangenomen. In 2023 is de gedelegeerde verordening voor de overige vier milieudoelstellingen gepubliceerd. Middels deze verordeningen wordt bepaald welke economische activiteiten als ‘in aanmerking komend’ (‘eligible’) kunnen worden beschouwd. Om een activiteit als 'milieuvriendelijk' in termen van de EU-taxonomie te classificeren, is een onderscheid vereist tussen voor de taxonomie ‘in aanmerking komende’ economische activiteiten (eligible) en op de taxonomie ‘afgestemde’ economische activiteiten (aligned).

In ons jaarverslag rapporteren over zowel ‘eligible’ als ‘aligned’ activiteiten met betrekking tot klimaatmitigatie en klimaatadaptatie en over ‘eligible’ activiteiten met betrekking tot de overage milieudoelstellingen.

Water en mariene bronnen

Voor ons is het beheer van vissoorten een materieel onderwerp. Wij willen de negatieve impact op water en mariene ecosystemen beperken door in de sourcing van het visassortiment te kiezen voor een duurzaam alternatief. Hierbij gaan we uit van de kaders en relevante keurmerken onder eerlijk & heerlijk die betrekking hebben op onze mariene ecosystemen. Wij promoten het goede en helpen onze klanten bij het maken van hun duurzame keuze door te wijzen op verantwoorde alternatieven.

Biodiversiteit en ecosystemen

Biodiversiteit en ecosystemen is een breed materieel thema. Hierbinnen zijn dierenwelzijn, biodiversiteit en ontbossing voor ons materiële onderwerpen. Uitgangspunt van ons beleid bij alle onderwerpen is het promoten van het goede en onze klanten helpen bij het maken van hun duurzamere keuze door te wijzen op verantwoorde alternatieven. 

Materiaalgebruik & circulaire economie

Duurzaam verpakken
Een verpakking om een product heeft verschillende, belangrijke functies. Zo draagt het bij aan de veiligheid van voedsel, gaat het verspilling tegen en geeft het de gebruiker informatie over het product. Dat alles komt samen in een zo duurzaam mogelijke verpakking. Bij A-merk producten worden deze keuzes door de producenten gemaakt. Bij onze Exclusieve Merken (eigen merken, huismerken) maken we zelf per product de afweging tussen de voor- en nadelen van verpakken. 

Bij het verduurzamen van verpakkingen focussen we op het gebruik van monomateriaal om de recyclebaarheid te bevorderen en verplichten we leveranciers FSC/PEFC gecertificeerd karton te gebruiken. Dit soort eisen en andere richtlijnen zijn opgenomen in onze aangescherpte private label packaging instructie. 

Afval
Het afval van onze activiteiten in Nederland wordt gescheiden ingezameld, geregistreerd en verwerkt, met als doel om er zo veel mogelijk nieuwe grondstoffen uit te kunnen winnen.

Wij kijken ook verder dan ons eigen afval. Om onze horecaklanten te faciliteren in hun duurzame afvalverwerking hebben wij een partnership met Renewi. Hiermee ontzorgen we onze klant en bieden we hen een inkoopvoordeel en een duurzame afvalverwerking, want 90% van het afval dat door Renewi wordt opgehaald wordt hergebruikt. Deels voor nieuwe producten, deels om energie op te wekken. 

Voedselverspilling
Wij maken ons sterk in het tegengaan van voedselverspilling. Daarvoor wordt de inkoop en verkoop van producten zo goed mogelijk op elkaar afgestemd. In dat proces werken vele disciplines samen, zoals inkoop- en assortimentsmanagement, supplychain en IT. Data speelt daarin een cruciale rol, onder andere ten behoeve van betere prognoses en centraal replenishment. In de hele keten worden verbeteringen doorgevoerd en initiatieven genomen die leiden tot een lagere voedselverspilling. Ondanks deze inspanningen blijven er altijd producten over. Daarvoor hebben wij al vele jaren een samenwerking met de Voedselbanken Nederland die deze producten bij ons ophaalt. Pas als er geen bestemming of verwerking voor menselijke consumptie meer mogelijk is, komen producten in de afvalstroom terecht.