Diversiteit

Diversiteit is binnen onze organisatie een open en bespreekbaar onderwerp. Het is geen geforceerd proces waar enkel streefcijfers gelden. Diversiteit kent immers meer dimensies dan alleen de man-vrouw verhouding en vanuit die insteek willen wij het thema beschouwen. We streven naar diversiteit, ook in hogere functies. Bij gelijke geschiktheid zullen we steeds de diversiteit, waaronder de balans tussen mannen en vrouwen, vergroten. De algemene opvattingen over dit onderwerp onderschrijven wij volledig en we vinden het belangrijk deze balans stap voor stap te bereiken. De waarde van diversiteit komt ook bij het werken met multidisciplinaire teams tot uiting. Breed kijken naar issues en oplossingsrichtingen dragen bij aan een hoge kwaliteit van besluitvorming.

Man-vrouw verdeling

man-vrouw verdeling

Leeftijdsopbouw

leeftijdopbouw

Contractsoorten

Contractsoort

Diversiteitsbeleid en verantwoording - directie en RvC

Bij de selectie van de leden van de Directie en de Raad van Commissarissen streeft Sligro Food Group naar selectie van de beste kandidaat en naar een balans tussen leeftijd, geslacht, werkervaring en opleidingsachtergrond, met inachtneming van het algemene diversiteitsbeleid van Sligro Food Group en de geldende wettelijk voorgeschreven doelstelling voor de verhouding man-vrouw. Bij gelijke geschiktheid van kandidaten zal, indien niet aan het streefcijfer wordt voldaan, de voorkeur worden gegeven aan de kandidaat waarmee het streefcijfer wordt gehaald, dan wel dichter wordt benaderd.

De Directie van Sligro Food Group bestaat uit twee mannen. Voor wat betreft de samenstelling van de Directie is dat het gevolg van de combinatie van de duurzame dienstverbanden waardoor er relatief weinig vacatures zijn, de voorkeur voor interne rekrutering, en het resultaat van werving en selectie op basis van het in het verleden toegepaste wervings- en selectiebeleid dat in grote lijnen overeenkomt met het hierboven vermelde wervings- en selectiebeleid.

De Raad van Commissarissen bestaat uit twee vrouwen en vier mannen en voldoet daarmee aan het wettelijk doel. 

Sligro Food Group vindt de werving en selectie van Directieleden en Commissarissen belangrijk en maakt daarbij, naast het eigen netwerk, ook gebruik van de diensten van gespecialiseerde adviesbureaus. De aandacht van de Directie, de Raad van Commissarissen en de Remuneratie- en Benoemingscommissie voor de wervings- en selectieprocedures en de professionele externe begeleiding zijn de belangrijkste waarborgen voor de selectie van de beste kandidaat.