Risicomanagement

Het onderkennen en beheersen van potentiële gebeurtenissen en risico’s die de strategie, continuïteit of beheersing van de Groep kunnen beïnvloeden heeft continu onze aandacht.

Het is onze overtuiging dat risicobeheersing onderdeel moet zijn van de dagelijkse manier van denken en werken van alle medewerkers in ons bedrijf. Niet omdat het voorgeschreven is, maar omdat het natuurlijk aanvoelt en het juiste is om te doen.

Model

De Directie (Executive Board) is eindverantwoordelijk voor het in control zijn van de Groep en daarmee voor het risicomanagement. Zij wordt daarbij ondersteund door de International Board, de afdeling Corporate Control, de Compliance- en Security officers en Interne Audit.

risicomanagement

Corporate Control faciliteert de bewustwording van risico’s en het operationaliseren van bijbehorende beheersmaatregelen binnen onze organisatie en bewaakt deze. De Compliance officer is de functionaris die is aangesteld om toe te zien op de naleving van wet- en regelgeving binnen Sligro Food Group. Hij zorgt er voor dat de handelwijze van de onderneming en haar medewerkers overeenkomt met de door de wetgever gestelde eisen en bewaakt het tijdig en volledig invoeren van nieuwe wet- en regelgeving.

De Security officer ondersteunt de Directie bij het definiëren en bewaken van het (informatie)beveiligingsbeleid. Door zowel Corporate Control, de Compliance en de Security officer wordt nauw samengewerkt met ondersteunende afdelingen als Juridische zaken, IT, Financiën en Programma- en procesmanagement.

Interne audit is een onafhankelijke en objectieve functie die de Directie en Raad van Commissarissen ondersteunt bij het beoordelen van de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, waaronder ook de management- en financiële informatie en beheersmaatregelen op het gebied van naleving van wet- en regelgeving.

Risicobeheersings- en controlesystemen

In een groeiende, internationale organisatie als de onze, erkennen we de noodzaak tot verdere formalisering om in control te blijven. Het is daarbij van belang dat we formalisering in balans houden met de (informele) hands-on ondernemersgeest binnen ons bedrijf.

Wij richten risicomanagement steeds meer vanuit strategisch niveau in, van waaruit we de doorvertaling naar processen, mensen en systemen op operationeel niveau maken.

Belangrijkste risico's

We hebben in de zomer van 2020 een herbeoordeling gedaan van de belangrijkste risico’s die een impact kunnen hebben op de realisatie van onze strategische doelstellingen. De tien belangrijkste risico’s die we onderkennen zijn niet veranderd. De risicobereidheid ten aanzien van deze risico’s, almede de kans, impact en mate waarin wij als Groep invloed kunnen uitoefenen op deze risico’s is hier en daar bijgesteld, mede door marktontwikkelingen en interne veranderingen.

In ons jaarverslag hebben wij deze uitgebreid beschreven.